החומר המוצג בקטגוריה זו נשלח על ידי משתמשי האתר.
אין בעלי האתר אחראים על החומר המוצג בקטגורית
הגולשים. בעת שליחת חומר מצולם או כתוב בכל פורמט
שהוא למערכת האחריות על החומר המוצג בקטגוריה זו
היא על השולח. המערכת רשאית להוריד חומר שאינו ראוי
לצפייה או שיש ספק כלשהו לגבי חומר זה.
המערכת תפנה לרשויות המוסמכות את פרטי השולח
במקרה של תלונה או ניצול לרעה.